error_outline

תנאי שימוש


Live-interview


תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

הסכם בין המשתמש לבין CBUYBG משווק בלעדי בישראל (להלן:"Live-interviewאו "החברה")

1.הסכמה לתנאי השימוש

תודה על השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים של live-interview (להלן: "השירותים"). השימוש שלך בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה שמהווים הסכם בינך ובין החברה (להלן: "תנאיהשימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים כמובן גם לנשים.

במקרים מסוימים ייתכן שיחולו תנאים נוספים אשר יופיעו יחד עם השירותים הרלוונטיים ויהפכו לחלק מההסכם שלך עם החברה במידה ותשתמש בשירותים אלו.

2.השימוש בשירותים של Live-interview

אתה נדרש לפעול בכפוף לתנאי השימוש על מנת שתוכל להשתמש בשירותים. אינך רשאי להשתמש בשירותים לרעה ו/או לשבש את השירותים ו/או לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות של Live-interview. אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מציית לתנאי השימוש או אם אנו חושדים כי אינך מציית לתנאי השימוש.

השירותים הינם קניינה הרוחני הבלעדי של החברה והשימוש בשירותים אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן אליו אתה מקבל גישה או נחשף במסגרת השירותים (להלן: "תוכן השירותים"). אינך רשאי להשתמש בתוכן השירותים שלנו אלא אם כן קיבלת אישור מבעל התוכן כפי שהחוק מתיר. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש במיתוגים, סמלים או סימנים של החברה.

השירותים של Live-interview מציגים בין היתר גם תוכן שאינו של Live-interview. תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את תנאי השימוש או המדיניות של Live-interview, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את תנאי השימוש, את המדיניות של Live-interview או את החוק, אך אין זה אומר כי אנו בהכרח בוחנים את התוכן.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהלתיות ו/או מידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של ההודעות הללו והנושא ייבחן על פי שיקול דעתה של Live-interview.

השירותים מיועדים רק למשתמשים שהעסקתם מותרת לפי דיני מדינת ישראל, ובכפוף לכל המגבלות הקבועות לפי דין, לרבות, ומבלי לגרוע, חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953וחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הכניסה והשימוש בשירותים אסורים למי שהינו מתחת לגיל 18. אם הינך מתחת לגיל 18 הינך מצהיר שקיבלת את רשות ההורים או האפוטרופוס שלך לשימוש בשירותים. על ידי הכניסה או השימוש בשירותים אתה מצהיר שהינך מעל גיל 18, רשאי להשתמש בשירותים וכי העסקתך אינה אסורה על פי חוק.

3.חשבון משתמש Live-interview

על מנת להשתמש בשירותים אתה נדרש לפתוח חשבון משתמש של Live-interview (להלן: "חשבון המשתמש "). אתה מסכים כי כל המידע שיסופק על ידך לחשבון המשתמש יהיה נכון, מלא ומעודכן. הרישום לחשבון המשתמש חייב להתבצע באמצעות שמך האמיתי. הרישום לחשבון המשתמש הינו אישי ואינך רשאי להשתמש ביותר מחשבון משתמש אחד. אינך רשאי להשתמש בחשבונות משתמשים של אחרים או להרשות לאחרים להשתמש בחשבון המשתמש שלך. אתה בלבד אחראי למנוע שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלך. אנו ממליצים כי תשנה את סיסמת חשבון המשתמש שלך מדי פעם. אם תגלה כי נעשה שימוש בלתי מורשה בסיסמה או בחשבון המשתמש שלך, אנא הודיענו מיידית באי-מייל [email protected]

4.מדיניות פרטיות; התוכן שלך בשירותים של Live-interview

מדיניות הפרטיות של Live-interview (להלן: "מדיניות הפרטיות ") מסבירה כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך ומגנים על פרטיותך בזמן שאתה משתמש בשירותים. התנאים המופיעים במדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, והשימוש שלך בשירותים מהווה הסכמה מצדך לשימוש של Live-interview במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך לשלוח תוכן. הבעלות על זכויות הקניין הרוחני הקיימות לך בתוכן זה נותרת בידיך.

כאשר אתה מעלה או שולח תוכן לשירותים שלנו בדרך זו או אחרת, אתה למעשה מעניק לחברה ולצדדים שלישיים עמם אנו מתקשרים רישיון המתיר להשתמש בתוכן זה,לארחו, לאחסנו, לשחזרו ולשנותו, ליצור ממנו עבודות נגזרות (כגון נגזרות המתקבלות מהתאמות או שינויים אחרים שאנו עושים על מנת להתאים את התוכן לשירותים),לפרסם אותו, לעשות בו פעולות הגלויות לציבור, להציג אותו לציבור ולהפיץ אותו. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה מוגבלות למטרות הפעלה, קידום ושיפור השירותים של Live-interview ופיתוח שירותים חדשים. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו.

תוכל במדיניות הפרטיות למצוא מידע נוסף על האופן שבו Live-interview משתמשת בתוכן של משתמשים.

5.שינוי וסיום השימוש בשירותים

Live-interview כל הזמן משפרת את השירותים. Live-interview עשויה להוסיף או להסיר פונקציות או תכונות מעת לעת, ועשויה גם להשעות או להפסיק את השירות לגמרי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תוכל להפסיק את השימוש בשירותים בכל עת ו- Live-interview עשויה גם להפסיק לספק לך את השירותים, או להוסיף או ליצור הגבלות חדשות בשירותים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.הגבלת אחריות

Live-interview מספקת את השירותים ברמה מסחרית סבירה של מיומנות ומקווה כי תהנה להשתמש בהם. אלא אם מצוין במפורש בתנאי השימוש, החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי אינם מספקים הבטחות ספציפיות כלשהן בנוגע לשירותים. לדוגמה, החברה אינה מספקת התחייבות כלשהי לגבי התוכן שבשירותים, לגבי הפונקציות הספציפיות של השירותים, או לגבי המהימנות, הזמינות או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך. אנו מספקים את השירותים “כמות שהם” (as is).

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתרי החברה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים יהיו תקינים ואינה יכולה להבטיח את נכונותו של כל מידע המפורסם באתר מטעם צד שלישי כלשהו, ולפיכך היא לא תהיה אחראית בכל הקשור למידע כאמור. כמו כן, החברה איננה, ולא תהיה אחראית לכל טעות הנובעת מטעות של המשתמש בהקלדת נתונים ו/או מתקלה בקבלת נתונים אלו כתוצאה מתקלות באתר.

ככל שהדבר מותר על פי חוק, החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי לא יהיו אחראים לאובדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים.

ככל שמתיר החוק, האחריות הכוללת של החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי בגין כל תביעה במסגרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין התחייבות משתמעת, תוגבל לסכום ששילמת לנו בגין השימוש בשירותים, ובכל מקרה החברה או כל צד שלישי עמו החברה נמצאת בקשר מסחרי לא יהיו אחראים לאובדן או נזק כלשהו שאינו צפוי במידה סבירה.

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל פעולה שהינה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או כל פעולה לא חוקית של מי מהמשתמשים באתר, לרבות, ללא הגבלה, כל פעולה שהינה בניגוד לאמור בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"א-1981 ו/או בחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 ו/או חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991.

7. מנוי

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים על ידי Live-interview כרוך בתשלומים שונים ובתעריפים שונים, שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של Live-interview,  ויפורסמו על ידי Live-interview מעת לעת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, Live-interview מאפשרת למעסיקים שימוש עסקי בשירותים, המקנה להם, בין היתר, את היכולת לצפות בפניות ובמועמדים אשר ימצאו מתאימים להם, על ידי רכישת מנוי לשירותים (להלן: "שימוש עסקי" ו-"מנוי", בהתאמה), בהתאם לתנאים המפורטים על ידי Live-interview בעת רכישת המנוי.

רכישת המנוי הינה על ידי הזנת פרטיו של המעסיק באתר Live-interview, לרבות פרטי כרטיס האשראי שבו יתבצע החיוב בגין השימוש העסקי בשירותים. תקופת המנוי תחל עם התשלום עבור המנוי.

ברכישת מנוי נותן המעסיק הרוכש מנוי את הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה, וכל עוד לא בוטל המנוי, הרוכש רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי בהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה.

היה והמעסיק לא עמד בתשלום בו הוא חב ל-Live-interview, תישלח למעסיק התראה בכתב בדרישה לשלם את חובו הנ"ל תוך 7 ימים ממועד משלוח ההתראה. היה והמעסיק לא פרע את חובו הנ"ל, Live-interview תהיה זכאית להפסיק את המנוי, כולו או מקצתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. גם במקרה של הפסקת המנוי על ידי Live-interview,  כאמור בסעיף זה, מתחייב המעסיק לשלם את מלוא התמורה עבור השירות שניתן עד מועד הפסקת המנוי.

המעסיק מצהיר כי ידוע לו שגם אם יחלוף זמן בין מועד תחילת תקופת המנוי לבין המועד בו יחל המעסיק לעשות שימוש עסקי בשירות בפועל, מכל סיבה שהיא אשר תלויה במעסיק ולא ב- Live-interview, יהיה עליו לשלם את מלוא התמורה בגין מלוא תקופת המנוי.

  1. ביטול והפסקת מנוי:

מעסיק אשר רכש מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי, באמצעות פניה ל- Live-interview בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] (להלן:"הודעת הביטול").

Live-interview תבטל את המנוי ותחדל לחייבאת המעסיק בדמי המנוי החודשיים, לפי העניין, בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ("מועדהביטול"). יודגש כי במקרה כזה Live-interview לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול אך לא יינתן החזר של דמי המנוי בגין אותו החודש שבמהלכו בוטל המנוי. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ובוטל מנוי לא יינתן החזר כספי בגין תקופת המנוי אשר קדמה למועד הביטול.

8.שימושים עסקיים בשירותים; שיפוי

אם אתה משתמש בשירותים מטעם עסק כלשהו, עסק זה מקבל את התנאי השימוש. אתה או העסק (לפי העניין) תשפו ותפצו את החברה ואת הגופים הקשורים אליה, נושאי המשרה, הסוכנים והעובדים שלה מפני כל תביעה, טענה או פעולה הנובעת או הקשורה לשימוש שלך או של העסק (לפי העניין) בשירותים או להפרה של תנאי השימוש,לרבות כל חבות או הוצאה הנובעים מטענות, הפסדים, נזקים, תביעות, פסקי דין, הוצאות משפטיות ו/או שכר טרחת עורכי דין מכל סוג שהוא.

9.שינוי תנאי השימוש

Live-interviewרשאית בכל עת לשנות תנאי שימוש אלה ו/או תנאים והגבלות נוספים שחלים על השירותים (לדוגמה, על מנת לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים). עלייך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאי השימוש בדף זה. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים נוספים בשירות הרלוונטי. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף בעת פרסומם. אם אינך מסכים לשינויים בתנאי השימוש עליך להפסיק להשתמש בשירותים. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי תנאי השימוש מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש החדשים.

אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים וההגבלות הנוספים, התנאים וההגבלות הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה.

10.שונות

תנאי השימוש שולטים במערכת היחסים בין Live-interview לבינך ואינם יוצרים זכויות לטובת צד שלישי. הכותרות בתנאי השימוש הינן לנוחיות הקורא בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש. אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, הדבר לא מהווה ויתור על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו. אם וככל שיתברר שתנאי מסוים בתנאי השימוש אינו ניתן לאכיפה, לא תהיה לכך כל השפעה על התנאים האחרים.

החברה רשאית להמחות הסכם זה ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

חוקי מדינת ישראל יחולו על תנאי השימוש ובכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש ומהשירותים או בקשר אליהם. כל התביעות הנובעות מתנאי שימוש אלה או השירותים או קשורות להם ידונו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של חיפה, ואתה והחברה מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי משפט אלו.

ליצירת קשר עם Live-interview אנא לחץ על "צור קשר" בדף הבית.

עודכן לאחרונה: דצמבר 2017


Live-interview

מדיניות פרטיות


מאחר אסק אס בע"מ (להלן:"Live-interviewאו "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרבאפליקציה ו/או בשירותים שלLive-interview  (להלן"השירותים"), בחרה Live-interviewלפרסם להלן את מדיניות הפרטיות המונהגת על ידה בקשר עם השירותים (להלן"מדיניות הפרטיות"). התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות של Live-interviewהנהוגה בקשר עם השירותים והם סוקריםבין היתראת האופן שבו  Live-interviewתשתמש במידע שיימסר על ידי המשתמשים של השירותים.


תנאי המדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחסים כמובן גם לנשים.


כללי

בעת שימושך בשירותים נאסף מידע הקשור אליךחלק מהמידע מזהה אותך באופן אישיכלומר בשמךבכתובתךמסטלפוןאמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"בזהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמהלדוגמה בעת רישום לשירותיםחלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיךזהו מידע סטטיסטי ומצטברלדוגמהפרסומות שקראת באתרהעמודים שבהם צפיתההצעות והשירותים שעניינו אותךכתובת האינטרנט (IP addressשממנה פנית ועוד.


רישום לשירותים

בעת הרישום לשירותים Live-interviewתבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותיםLive-interviewתסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה ומובהר כי ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל Live-interviewלספק את השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של Live-interviewמסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב למסור את המידע אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דיןוזאת על מנת:

 • לאפשר לך להשתמש בשירותיםוככל שהמשתמש הוא ארגון או תאגיד אזי גם לצורך בקרה ואימות נתונים של הארגון או התאגיד;
 • לשפר ולהעשיר את השירותיםובכלל זה ליצור שירותים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשיםהמידע שישמש אתLive-interviewלצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
 • לאפשר פרסום מידע ותכנים המתאימים לך באופן אישי וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לך לתחומי ההתעניינות שלך;
 • Live-interviewתהא רשאית לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומילרבות אודות שירותים אחריםבין מידע ש- Live-interviewתפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל מידי מפרסמים אחריםמידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה לשירותים או בכל שלב אחרתוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור. Live-interview לא תמסור מיוזמתה את פרטייך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אלייך בדיוור ישיר;
 • לצורך יצירת קשר עמך (לרבות משלוח הודעות טקסט – SMSבכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה;
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישייםלרבות מפרסמיםמידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולם התקין של השירותים ופיתוחםהמידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישייםאלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות הפרטיותכפי שתעודכן מעת לעת;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של Live-interview.

מסירת מידע לצד שלישי

Live-interviewלא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישיתאלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שנדרש על מנת לאספקת השירותיםניהול פעילות התוכן הרלוונטי ושמירת הקשר עמך;
 • במקרה של טענהדרישהתביעה וכל מחלוקת משפטיתככל שיהיובינך לבין Live-interviewשתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע או תנסה לבצע פעולות שבניגוד לדיןלתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות או פעולות שנחזות להיות כאלה;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה לLive-interviewלמסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מקרה שLive-interviewתסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו;
 • אם Live-interviewתמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות השירותים לצד שלישי כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירותים עם פעילותו של צד שלישיובלבד שצד שלישי כאמור יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

בכל מקרה לא תעביר Live-interview מידע רגיש (כרטיסי אשראילצד שלישי

Cookies

השירותים של Live-interviewמשתמשים ב"עוגיות" (Cookiesלצורך תפעולם השוטף והתקיןובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותיםלאימות פרטיםכדי להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookiesכך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאתבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמשעם זאתעלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookiesעלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותיםכמו כןהינך יכול למחוק את קבצי הCookiesבכל רגע ממחשבךמוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהשירותים יותאמו להעדפותיך.

פרסומות של צדדים שלישיים

Live-interviewעשויה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות המופיעות בעת השימוש בשירותיםהמודעות שבהן אתה צופה בעת השימוש בשירותים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ולא ממחשביה של Live-interviewכדי לנהל את הפרסומות שלהןחברות אלה מציבות CookiesבמחשבךהCookiesמאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתכמו כן ייתכן ותתבקש,לבחירתךלמסור פרטים אישייםהשימוש שחברות אלה עושות בCookies או בכל מידע אחר שיימסר או ייאסף במסגרת זו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של Live-interviewולכן מוצע כי תעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותן חברות.

אבטחת מידע

Live-interviewמיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידעדף התשלום מאובטח ע"פ תקן PCIבעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשיתאין הם מעניקים בטחון מוחלטלכןהחברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

Live-interviewרשאית לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדיעלייך לעיין במדיניות הפרטיות באופן קבועאנו נפרסם הודעה על שינויים במדיניות הפרטיות בדף זהשינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף בעת פרסומםאם אינך מסכים לשינויים במדיניות הפרטיות עליך להפסיק להשתמש בשירותיםהמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי מדיניות הפרטיות מהווה הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות החדשה.עודכן לאחרונהבינואר 2018

Terms מדיניות פרטיות