error_outline

Политика за поверителностПолитика за поверителност на личните данни на Live-interview.com


С цел да гарантира защита на личните данни и по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679

Live-interview.com предоставя този документ, който изяснява по какъв начин

Live-interview.com събира, използва, предава и защитава Вашите лични данни при използването на интернет сайта.

Всяко лице, попаднало на сайта, следва да се запознае внимателно с настоящия документ и ако не е съгласно с него или отказва личните му данни да бъдат обработени, следва незабавно да напусне сайта.

При възникнали въпроси можете да се свържете с компетентните лица чрез посочените по-долу методи за връзка.

1. Какво са данни според GDPR?

За лични данни се приемат всички данни, благодарение на които даден потребител може да бъде идентифициран. Това могат да бъдат имена, имейл, телефон, адрес, IP адрес и др.

2. Какво е Live-interview.com:

Сайтът Live-interview.com представлава платформа, чрез която работодатели и хора, търсещи работа, се свързват директно един с друг и обменят информация и данни.

Сайтът Live-interview.com е собственост на Хайликс ООД.

Контакт за въпроси, свързани с опазване на личните данни на нашите потребители:

Хайликс ООД, със седалище на управление гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6, София, България, email: [email protected]

(Хайликс ООД, ЕИК: 206512917, адрес: гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6, България email: [email protected])


3. С каква цел и на какво основание Live-interview.com обработва личните данни на субектите?

Live-interview.com обработва лични данни на посетителите в сайта с цел предоставяне на услуги, по-конкретно предоставяне на канал за връзка, чрез която Юридически лица - “Работодатели” и хора, търсещи работа  - “Кандидати”, се свързват директно един с друг и обменят информация и данни. Без тези данни Live-interview.com не може да предостави съответните услуги.

Юридическото лице - Работодател е Администратор на лични данни по отношение на въведените и получените данни в своя акаунт и следва да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Субектите на лични данни са дееспособни физически лица.

При обработването на лични данни Live-interview.com спазва всички приложими към дейността му нормативни изисквания за защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679. С цел максимална сигурност при обработката на лични данни Live-interview.com може да използва допълнителни начини за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Live-interview.com обработва лични данни:

 • в изпълнение на Общите условия за ползване на услугите на сайта Live-interview.com,     с които можете да се запознаете тук;
     

 • на основание изпълнение договор за осъществяване на услугите, предоставяни на сайта Live-interview.com. Счита се, че с ползването на сайта вие сте в договорни отношения с Live-interview.com.

Личните данни, които Live-interview.com обработва:

 •     име;
     

 •     имейл/потребителско име;
     

 •     парола (единствено при регистриране на акаунт     в сайта);
     

 •     пол;
     

 •     възраст;
     

 •     адрес;
     

 •     образователна/професионална идентичност;
     

 •     съдържание(видео данни и др);
     

 •     онлайн идентификатор/идентификатори;
     

 •     системни логове, свързани със сигурност, техн.     поддръжка, развитие и др.
     

 •     бисквитки(Описание на използваните бисквити и тяхното     предназначение може да намерите тук);
     

 •     други     данни, отнасящи се до Субекта на данните, в случай че то ги предостави доброволно чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта.


4. За какъв период Live-interview.com обработва личните данни?

Live-interview.com прекратява обработването на личните данни на субекта при отпадане на първоначалното основание (или цел) за обработването им.

Когато обработването е извършено на основание съгласието на Субекта, Live-interview.com прекратява обработването на личните данни при оттегляне на съгласието от страна на Субекта и данните биват изтривани в нормативно определения срок.

Срокове за съхранение на лични данни на регистрирани потребители:

Личните данни, свързани с регистрация на фирмен акаунт, потребители, контакти и и др. се съхраняват за неограничен период, стига акаунтът да бъде активен и до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията и/или последната активност на субекта в акаунта.

Финансовата информация (фактури и др.) се съхранява до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията и/или последната активност на субекта в акаунта, или до 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Кореспонденцията се съхранява за периода до 5 /пет/ години от прекратяване на регистрацията.

При изтичане на срока за съхранение е възможно Live-interview.com да запази информация в архивирана форма, когато това е необходимо за защита от съдебни дела и защита при евентуални одити и проверки от компетентните органи.

Срокове за съхранение на лични данни на нерегистрирани потребители:

Ако Субекта ползва услугите на Live-interview.com без регистрация, данните, които е предоставил, ще бъдат съхранявани до отпадане на първоначалното основание за  обработване, или за период не по-дълъг от 5 години след последната активност на Субекта в сайта.

Без да се противоречи на горното, в случай на искане от компетентен държавен орган или на възникнал правен спор е възможно запазване на данните за период, по-дълъг от посочените по-горе.


5. На кого Live-interview.com може да предостави Личните данни?

Live-interview.com може да предостави личните данни на субекта на органи, институции и лица,  когато съществува такова задължение по силата на действащото законодателство.

Live-interview.com може да предостави личните данни на субекта на други администратори на лични данни с цел предоставяне на услугите, предлагани на сайта.

Възможните категории получатели включват:

 •     работодатели, с които сте се свързали през платформата;
     

 •     сайтове за анализ на трафика (analytics services);
     

 •     трети страни, предоставящи рекламни услуги (напр. Facebook,     Google Ads и     др. подобни);
     

 •     доставчици на стрийминг услуги;
     

 •     доставчици на клауд услуги и други услуги по съхранение на данни;
     

 •     адвокати, юристи, счетоводители и други консултанти     с оглед защитата ни при нужда;
     

 •     други     доставчици на услуги, когато това е необходимо за предоставяне на услугите и осигуряване на нормалното функциониране на сайта при осъществяване на преносимост на данните;            

Настоящата Политика за лични данни се отнася за обработването и съхранението на лични данни от страна на  Live-interview.com. Когато използвайки функциите на сайта, Субектът изпрати данните си към друг Потребител, който е Юридическото лице - Работодател, по отношение на тези данни се прилага неговата Политика за защита на лични данни.

6. Личните данни на Субекта ще се предоставят ли в трета държава извън ЕС?

Има вероятност данните да бъдат предоставени в държава извън ЕС, за което Субектът на данните трябва да бъде надлежно уведомен.

7. Какви права има като ползвател на интернет страницата Live-interview.com?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Субектът на данните има:

 •     Право     на информация за това дали негови лични данни се обработват, целите на това обработване, за получателите, на които данните се разкриват;
     

 •     Право     на достъп до личните данни, информация относно обработването им и относно     правата му във връзка с това.
     

 •     Право     на корекция на данните;
     

 •     Право     на оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;
     

 •     Право     на възражение срещу обработването;
     

 •     Право     на ограничаване на обработването;
     

 •     Право     на преносимост на данните;
     

 •     Право     на изтриване на личните данни(правото „да бъдеш забравен“);
     

 •     Право     на жалба до контролен орган;

Моля да имате предвид, че горните права не са абсолютни и Live-interview.com може да откаже искане за упражняване на някое от изброените права на основание разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Във всеки случай, Live-interview.com ще отговори на всяко клиентско искане относно обработването на лични данни в разумни срокове.

8. Как Субектът на данните да защити правата си, ако смята, че са нарушени?

За въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да се свържете с Длъжностно лице по защита на данните (DPO) на Live-interview.com.

Адрес за кореспонденция: 

Хайликс ООД, със седалище на управление гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6, София, България, email: [email protected]

(Хайликс ООД, адрес: гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6, България email: [email protected])

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-555

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

Тази политика е осъвременена за последен път на 25.10.2019


Terms Политика за поверителност