error_outline

Общи условия

 

С настоящите Общи условия се уреждат правилата за достъп и използване на услугите, предоставяни от уебсайта Live-interview.com. Всяко лице, попаднало на сайта, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако не е съгласно да ги спазва, следва незабавно да напусне сайта. Използвайки сайта Live-interview.com, Вие потвърждавате, че приемате Oбщите условия и се съгласявате да ги спазвате.

Общите условия за ползване създават договорните отношения между Хайликс ООД и всеки от потребителите на сайта, наричани по-долу “Потребители”.

Във връзка с предоставяните услуги Live-interview.com използва бисквитки и обработва лични данни на физически лица съгласно Политиката за бисквитки и Политиката за защита на личните данни, които са неразделна част от тези Условия. С Политиката за защита на личните данни можете да се запознаете ТУК.  С Политиката за бисквитки можете да се запознаете ТУК.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Регистрация

 

1. Чрез уебсайта Live-interview.com, наричан по-долу “Сайта”, Ние или Нас,

Хайликс ООД, ЕИК: 206512917, със седалище на управление гр. София, ул. "Проф. Христо Данов" № 11, вх. Е, офис 6, София, България

предоставя на юридически и физически лица, наричани по-долу “Потребители”, безплатни и платени услуги, наричани по-долу “Услугите”.

2. Юридически лица могат да ползват Услугите единствено след регистрация на фирмен акаунт в сайта.

3. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от оторизирано от фирмата лице, наричано по-долу “Представител”, което декларира, че е упълномощено да приеме тези Условия, да ползва и да управлява фирмения акаунт от името на фирмата.

С регистрирането си в сайта, Представителят декларира, че отговаря на посочените условия и предоставя точна информация за фирмата работодател и за физическите лица, които представляват фирмата. В случай на промяна на предоставените данни, фирмата е длъжна да промени съответните данни в профила си. Ако до Нас стигне информация, че предоставената информация не е коректна, запазваме правото си да прекаратим профила на фирмата без предизвестие.

4. Представителят е длъжен да попълни Име на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ (или друг корпоративен или данъчен номер според държавата на регистрация), контакт за връзка, всяка друга информация, обозначена като задължителна. Ако представителят декларира, че фирмата е регистрирана извън територията на Република България, но не представи необходимата информация съгласно приложимото в данъчно законодателство, запазваме правото си да третираме фирмата като данъчно незадължено лице с произтичащите от това последици.

5. Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни при регистрацията си и да отразява своевременно всяка тяхна промяна в сайта.

6. Live-interview.com запазва правото си да изиска представянето на допълнителни документи за идентификация на Потребителя или негови представители.

7. Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез създадения от него акаунт, в случай че за достъп до него са използвани неговото потребителско име и парола за достъп. Потребителят се задължава да уведоми своевременно Live-interview.com в случай на неправомерен достъп или при съмнения за такъв.

8. С регистрацията си в Сайта Представителят и юридическото лице, което представлява, сключват договор с Live-interview.com при описаните тук Условия и се задължават да ги спазват.

10. С приемането на тези Условия Потребителят се съгласявате да получава електронни съобщения от Live-interview.com във връзка с Услугите в Сайта.

 

Правила за публикуване и използване на информация

 

11. Потребителят се задължава да ползва Live-interview.com в съответствие с настоящите Условия и действащото законодателство.

12. Потребителят гарантира, че има право да използва всяко съдържание, което съхранява в Сайта. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които произтичат от неправомерно разпространение на съдържание, върху което няма права.

13. Забранено е публикуването на информация с незаконен, обиден или неприличен характер или такава, която може да оскърби трето лице.

14. Live-interview.com си запазва правото да отстрани от Сайта всяко неприемливо съдържание или да поиска от Потребителя отстраняването му.

15. Забранява се използването на сайта за промотиране на услуги или продукти, изпращане на покани за регистрации в други сайтове, участие в игри и др., както и за изпращането на непоискани електронни съобщения (СПАМ).

16. Потребителят дава право на Live-interview.com да направи достъпно (както в България, така и извън България) предоставено за целта съдържание, за което Live-interview.com не дължи възнаграждение.

17. Live-interview.com си запазва правото да прекрати или да спре временно предоставянето на Услугата при нарушаване на тези Условия или на действащото законодателство, както и при обосновано предположение, че такова нарушение е извършено. Ние не сме длъжни да даваме обяснения или мотиви за прекратяване или спиране предоставянето на услугата.

 

Услуги и Плащане

 

18. Потребителят може да получи безплатни или платени услуги според предложенията на сайта.

19. Цените на всички платени услуги са публикувани в секцията “Пакети и Цени” и се изчисляват спрямо избора на Потребителя.

20. Цените на услугите могат да бъдат изменяни едностранно от Live-interview.com, като такива промени не се отнасят за вече платени от Потребителя Услуги.

21. Заплащането на Услугите се извършва по един от начините, посочени в сайта.

22. Потребителят няма право да се откаже от поръчаната Услуга, след потвърждение от страна на Live-interview.com и когато изпълнението на Услугата вече е започнало. В тези случаи се дължи заплащане на цената за заявената Услуга в пълен размер и заплатени суми не се възстановяват.

23. Live-interview.com си запазва правото да откаже Услугата, при несъответствие с Условията и/или по своя преценка.

24. Live-interview.com си запазва правото да прекрати или да спре временно предоставянето на Услугата при забава или неплащане на дължими суми за Услуги.

25. Live-interview.com може да прекрати напълно или да спре временно предоставянето на Услугата при съмнения за нарушаване на закона, на тези Условия или на други условия, предвидени в Сайта.

26. Live-interview.com може да прекрати напълно или да спре временно Вашия акаунт при:

  26.1. заявка за това от Ваша страна

  26.2 .прекратяване дейността на Сайта

  26.3. при форсмажорни обстоятелства, предизвикани от непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

  26.4. в други случаи, предвидени в Условията или закона, включително нарушение на тези условия или на други условия, предвидени на Сайта.

27. Live-interview.com не дължи компенсация, когато достъпът до услугите на сайта е спрян, поради някоя от изложените по-горе причини. При невъзможност за предоставяне на услугата по вина на Live-interview.com, когато Клиентът е предплатил месечен абонамент, Live-interview.com ще възстанови пропорционално изчислена част от предварително заплатената сума за месечен абонамент. Тази сума не може да надвишава заплатената от Клиента сума за месечен абонамент за конкретния месец.

28. Live-interview.com не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие на ползването или на невъзможност на ползването на сайта, включително при временна или постоянна загуба на достъп до сайта.

29. Live-interview.com си запазва правото едностранно да променя, премахва и добавя предлаганите в сайта Услуги, без за това да е необходимо предупреждение.

30. Live-interview.com си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия и се задължава да информира потребителите за това, чрез публикуването им на видно място в Сайта. Тези промени не засягат предоставянето на Услуги, заявени и платени преди промяната.


Авторско право

 

31. Всички материали, поместени от Live-interview.com в сайта Live-interview.com, са собственост на Хайликс ООД. Забранява се възпроизвеждането, променянето, публикуването и разпространяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично съгласие на Хайликс ООД.


Лични данни

32. Данните и материалите, които самите потребители поместват в сайта Live-interview.com, се съхраняват в базата данни на сайта.

  32.1. Юридическото лице - Работодател е Администратор на лични данни по отношение на получените данни в своя акаунт и следва да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

  32.2 Юридическото лице - Работодател се задължава да не изисква от останалите потребители на сайта да изпращат специални категории данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез Live-interview.com, освен ако не са оправомощени за това по силата на закона.

 

Други:

 

33. При въпроси, неуредени в тези Условия, се прилага действащото законодателството.Промени в общите условия


34. Всички бъдещи промени в нашите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ще бъдат публикувани на тази страница.

Тези Общи условия за ползване са осъвременени за последен път на 25.10.2019

Terms Политика за поверителност